Galio group - PRIVĀTUMA UN SĪKDATŅU POLITIKA

PRIVĀTUMA UN SĪKDATŅU POLITIKA

Datu pārvaldītājs GALIO GROUP, UAB, juridiskās personas reģistrācijas numurs 302414120, reģistrācijas adrese: Ozo g. 25, Viļņa (turpmāk – šā projekta vārdā GALIO GROUP, vai mēs), atzīst un vērtē savu klientu (turpmāk – Klienti, vai Jūs) privātumu un personas datu aizsardzību, tāpēc, lai iepazīstinātu Jūs ar ,ūsu piemērojamiem personas datu aizsardzības standartiem, esama izstrādājuši šo privātuma politiku (turpmāk – Privātuma politika), kurā detalizēti esam aprakstījuši kādus Jūsu personas datus mēs ievācam un kā tos apstrādājam.

Ļoti ir svarīgi, lai Jūs uzmanīgi izlasītu Politiku, jo katru reizi apmeklējot Datu pārvaldītajam piederošu tīmekļvietni vai arī tam sniedzot savus personas datus, piekrītat noteikumiem, kas  ir aprakstīti šajā Politikā. Ja nepiekrītat šiem noteikumiem, lūdzu neapmeklējiet mūsu tīmekļvietni, neizmantojiet mūsu saturu un/vai pakalpojumus un nesniedziet mums savus personas datus.

Personas, kuras ir jaunākas nekā 16 gadi, nevar sniegt nekādus personas datus caur mūsu tīmekļvietni vai jebkādā citā veidā. Ja esat persona, kura ir jaunākā nekā 16 gadi, pirms savas personīgas informācijas sniegšanas jums ir jāsaņem savu vecāku vai citu likumīgu aizgādņu piekrišana.

Politikā lietojami jēdzieni ir saprotami tā, kā tie ir definēti ES Vispārējā datu aizsardzības regulā Nr. 2016/679 (turpmāk – VDAR).

Mēs paturam tiesības jebkurā brīdī atjaunot vai grozīt šo Privātuma politiku. Jaunāko Privātuma politikas versiju vienmēr varat atrast GALIO GROUP tīmekļvietnē galio.lt (turpmāk – Tīmekļvietne), bet Privātuma politikas ievērojamu grozījumu gadījumā par to informēsim ar papildus paziņojumu.

1. uz kādiem pamatiem mēs apstrādātajām jūsu datus?

GALIO GROUP ievāc un apstrādā personas datus saskaņā ar Eiropas Savienības un Lietuvas Republikas tiesību aktiem, kuri nosaka personas datu aizsardzību.

GALIO GROUP apstrādā Klientu personas datus uz šiem pamatiem:

 • Piekrišanas pamatiem, kas tiek pausts ar Jūsu aktīvām darbībām, t.i. vēršanos pie mums un personas datu iesniegšanu, reģistrējoties jaunumu vēstuļu saņemšanai, vai arī ar citām aktīvām darbībām;
 • Līgumu, vienošanās vai līdzīgu dokumentu noslēgšanai, izpildei, administrēšanai, mainīšanai;
 • Mūsu likumīgu interešu īstenošanai (piem., administrējot tīmekļvietni un nodrošinot piemērotu tās funkcionēšanu);
 • Lai izpildītu pienākumus, kurus mums nosaka tiesību akti.

2. personas datu apstrādes pakalpojumu sniegšanas un līgumu noslēgšanas nolūkā 

GALIO GROUP Jūsu personas datus ievāc un apstrādā šajos nolūkos: saziņai ar Jums, dažādu pirkšanas-pārdošanas /nomas vai citu pakalpojumu sniegšanas līgumu (turpmāk – Līgumi), kurus Klients noslēdz  ar GALIO GROUP, noslēgšanai un izpildei.

Iepriekšminētajos nolūkos un pamatos tiek ievākti un apstrādāti šie Klienta dati: vārds, uzvārds /uzņēmuma nosaukums, e-pasta adrese, dzimšanas datums /juridiskās personas reģistrācijas numurs, adrese, tālruņa numurs, bankas konta numurs un cita informācijas, kas ir saistīta ar pirkšanu-pārdošanu vai pakalpojumu sniegšanu saskaņā ar noslēgtu līgumu (piem., iegādāti pakalpojumi, cena utt.).

GALIO GROUP datus saņem no paša Klienta, Klienta pārstāvjiem (piem., nekustamā īpašuma aģentiem) vai citiem GALIO GROUP grupas uzņēmumiem.

GALIO GROUP šo personu personīgos datus glabā tik, cik ir spēkā līgums, uzņēmējdarbības attiecības, vai arī cik ir nepieciešams mērķa, atbilstoši kuriem tiek apstrādāti, sasniegšanai, kā arī vadoties pēc tāda veida datu uzglabāšanas prasībām, kas ir noteiktas tiesību aktos, noilguma termiņiem juridisko prasību izteikšanai vai aizstāvēšanai, bet ja tādas būtu izteiktas– tad tik daudz, cik tas ir nepieciešams šajā nolūkā.

3. PERSONAS DATU APSTRĀDE tiešā marketinga nolūkā 

GALIO GROUP Jūsu personas datus apstrādā tiešā marketinga nolūkā kad ir saņemta Jūsu piekrišana tādai datu apstrādei. Tiešā marketinga nolūkā apstrādājam šos personas datus: vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese.

Jūsu dati tiešā marketinga nolūkā var būt apstrādāti norādītajos veidos:

 • Pa pastu varat saņemt jaunumu vēstuli ar  mūsu un mūsu partneru, saistītu uzņēmumu piedāvājumiem, jaunumiem;
 • Telefoniski varat sagaidīt personīgu Jūsu vajadzībām piemērotu pārdošanas zvanu;
 • Pa pastu vai telefoniski sagaidīt lūgumu sniegt atsauksmi par mūsu vai mūsu partneru, saistītu uzņēmumu Jums sniegtiem pakalpojumiem un (vai) produktiem.

GALIO GROUP datus saņem no paša Klienta viņiem piereģistrējoties par jaunumu vēstuļu vai citādas reklamēs informācijas saņemšanu, kā arī no citiem GALIO GROUP grupas uzņēmumiem, kad Klients piereģistrējas, lai saņemtu to uzņēmumu jaunumu vēstules vai jaunumu vēstules par visiem GALIO GROUP uzņēmumu grupas attīstāmiem projektiem.

Jūs varat jebkurā brīdī atteikties no mūsu tiešā marketinga paziņojumiem. To varat izdarīt uzklikšķinot attiecīgu norādi mūsu sūtāmo paziņojumu apakšā, vai arī mūs informējot uz e-pastu [email protected] vai pa tālruni +370 5 204 2255.

Mēs varam strādāt ar trešajām pusēm, piemēram, interneta reklāmas izstrādātājiem un reklāmas sludinājumu biržām, publicējot reklāmu internetā, tāpat varam sadarboties ar trešo pusi – analītisko pakalpojumu sniedzējiem, kuri palīdzēs novērtēt un sniegs mums un (vai) trešajām pusēm informāciju par tādu reklāmu izmantošanu trešu pušu tīmekļvietnēs un reklāmu un mūsu satura pārskatīšanas.

Dati par Jūsu darbībām internetā var būt ievākti, lai vēlā mēs, mūsu partneri (saistīti uzņēmumi) vai trešās puses varētu rādīt saturu, kas atbilst Jūsu individuālām interesēm (plašāk skat. Politikas sadaļu par sīkdatnēm).

Personas dati tiešā marketinga nolūkā tiks apstrādāti 5 gadus no to iesniegšanas GALIO GROUP.

4. personas datu apstrāde pieteikumu administrēšanas nolūkā 

GALIO GROUP Jūsu personas datus apstrādā, kad tai iesniedzat pieteikumu (lūgumu un (vai) sūdzību) elektroniski, pa pastu vai telefoniski.

GALIO GROUP Jūsu personas datus norādītajos gadījumos apstrādā:

 • Lai administrētu pieteikumus un (vai) sūdzības, nodrošinātu savu sniedzamo pakalpojumu kvalitāti;
 • Izstrādājot Jūsu cerībām un vajadzībām atbilstošu priekšlikumu;
 • Pamatojoties uz Jūsu piekrišanu, kuru izsakāt ar savām aktīvām darbībām, iesniedzot pieteikumu un (vai) sūdzību.

GALIO GROUP Jūsu sniegtos personas datus, apstrādājamus, lai administrētu pieteikumus un (vai) sūdzības, nodrošinātu sniedzamo pakalpojumu kvalitāti, glabās tik ilgi, cik ir nepieciešams Jūsu pieteikuma un (vai) sūdzības izskatīšanai un atbildes sniegšanai, kā arī vadoties pēc tāda veida dokumentu glabāšanas prasībām, noteiktajos tiesības aktos, noilguma termiņiem juridisko prasību izteikšanai vai aizsardzībai, bet ja tādi tiktu izteikti- tik cik ir nepieciešams šajā nolūkā.

5. GALIO GROUP KONTRAHENTu, viesu, citu personu datu apstrāde 

GALIO GROUP apstrādā dažādu kategoriju datu subjektu (piemēram, klientu, uzņēmējdarbības partneru, piegādātāju, citu darījumu pušu, kā arī to darbinieku, pārstāvju un aģentu, citu personu, kuras apmeklē GALIO GROUP telpas) personas datus. Šie dati (vārds, uzvārds, darbavieta, amats, kontaktinformācija) tiek ievākti un apstrādāti šajos nolūkos un tiem atbilstošajos pamatos:

 • Minētajām personām ar GALIO GROUP nodibinot, uzturot un attīstot biznesa, profesionālās vai citas likumīgas attiecības;
 • Noslēdzot, izpildot, administrējot darījumus, līgumus un vienošanās;
 • Organizējot un reģistrējot personas apmeklēšanu GALIO GROUP, piešķirot pagaidu piekļuves kartiņu, aizpildot apmeklētāju žurnālu;
 • Attīstot un nodrošinot GALIO GROUP un ar to saistītu grupas uzņēmumu likumīgas intereses;
 • GALIO GROUP aizstāvoties no tai izteiktām prasībām, prasījumiem, pretenzijām;
 • GALIO GROUP izpildot tai piemērojamus pienākumus saskaņā ar spēkā esošiem tiesības aktiem.

Grupas iekšējās administrēšanas un pārvaldīšanas nolūkos GALIO GROUP apstrādā meitas sabiedrību darbinieku datus (piem., vārdu, uzvārdu, amatu,  kontaktdatus).

GALIO GROUP minēto personu personīgos datus glabā tik, cik ir spēkā līgums, uzņēmējdarbības attiecības, vai arī cik ir nepieciešams mērķa, atbilstoši kuriem tiek apstrādāti, sasniegšanai, kā arī vadoties pēc tāda veida datu uzglabāšanas prasībām. 

6. PERSONAS DATU APSTRĀDE DARBINIEKU ATLASES NOLŪKĀ 

Jūsu sniegtos personas datus apstrādājam personāla atlases nolūkos, balstoties uz Jūsu piekrišanu, kas ir izteikta iesniedzot minētos datus, uzglabāsim līdz konkrētas atlases beigām. Lai novērtētu Jūsu kandidatūru, pēc rekomendācijām var vērsties pie  Jūsu norādītiem bijušajiem darba devējiem un pieprasīt informāciju par Jūsu kvalifikāciju, profesionālām iemaņām un lietišķām īpašībām. Tādu informāciju no Jūsu esoša darba devēja varam pieprasīt tikai pēc Jūsu atsevišķas piekrišanas saņemšanas. Vienlaikus uzsveram, ka mēs varam pārbaudīt Jūsu pašu publiski profesionālajos nolūkos publicētus datus (piem., LinkedIn vai līdzīgos profesionālajos portālos).

Ja pēc Jūsu kandidatūras apsvēršanas mēs izvēlēsimies vairāk mūsu izvirzītām prasībām atbilstošu kandidātu, mēs varam palūgt Jūsu atsevišķu piekrišanu tam, lai atlases laikā iegūtus Jūsu datus saglabātu un izmantotu tos nākamo personāla atlašu izpildes nolūkos, par to ar Jums atsevišķi sazinoties. Gadījumā, ja saņemsim tādu Jūsu piekrišanu, iepriekšminētos Jūsu personas personīgos datus uzglabāsim ne ilgāk kā divus gadus no piekrišanas saņemšanas dienas. Pēc tādas piekrišanas došanas jūs esat tiesīgi jebkad to atsaukt, neietekmējot uz datu apstrādes, kas ir pamatota uz jūsu piekrišanu, likumību līdz piekrišanas atsaukšanai. Ja šīs tiesības izmantosiet, mēs nekavējoties uzsāksim darbības, lai Jūsu personas datus iznīcinātu.

Ja GALIO GROUP vai darba meklēšanas tīmekļos ieraudzīsiet Jums aktuālu darbu sludinājumu, aicinām kandidēt tiešā veidā uz sludinājumā norādīto e-pastu.

7. GALIO GROUP AKCIonāru personas, labu ieguvēju datu apstrāde 

GALIO GROUP savā darbībā apstrādā savu akcionāru un labuma ieguvēju personas datus:

 • vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietu, kontaktinformāciju;
 • informāciju par piederošu akciju īpašumtiesībām, izmaksājamas dividendes, maksājamus nodokļus;
 • informāciju par dalību GALIO GROUP darbībā, akcionāru sapulcēs, pieņemamiem lēmumiem.

Dati tiek apstrādāti iekšējās administrēšanas nolūkā, lai izpildītu GALIO GROUP piemērojamus juridiskos pienākumus, kas ir saistīti ar GALIO GROUP akcionāru datu reģistrēšanu un apstrādi, akcionāru sapulču sasaukšanu, akciju uzskaiti, kā arī nodokļu un citu GALIO GROUP un datu subjektiem piemērojamo pienākumu izpildes nolūkā.

GALIO GROUP akcionāru un labuma ieguvēju personas datu apstrāde ir obligāta tiesību aktos noteikta prasība. Dati arī var būt apstrādāti izpildot līgumu ar akcionāru vai labuma ieguvēju, pastāvot viņu piekrišanai vai īstenojot GALIO GROUP likumīgas intereses (iekšējo administrēšanu).

Bez personas datiem, kurus persona iesniedz pats vai caur saviem pārstāvjiem, GALIO GROUP tāpat saņem personas datus, t.i., vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietu, amatus, citas datu kategorijas, no sabiedriskajiem reģistriem un citiem likumīgiem avotiem, kad tam ir tiesību aktos noteikts pamats.

GALIO GROUP savu akcionāru un labu ieguvēju personas datus glabā tik, cik ir nepieciešams mērķa, atbilstoši kuriem tiek apstrādāti, sasniegšanai, kā arī vadoties pēc tāda veida datu uzglabāšanas prasībām, kas ir noteiktas tiesību aktos, noilguma termiņiem juridisko prasību izteikšanai vai aizstāvēšanai, bet ja tādas būtu izteiktas– tad tik daudz, cik tas ir nepieciešams šajā nolūkā.

8. GALIO GROUP pārvaldes institūciju un to locekļu datu apstrāde 

GALIO GROUP apstrādā vienpersonisko un koleģiālo pārvaldes institūciju un to locekļu (vadītāju, pārvaldes locekļu) personas datus:

 • vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietu, kontaktinformāciju;
 • informāciju par iespējamiem interešu konfliktiem, tajā skaitā ieņemamos amatus citās sabiedrībās;
 • informāciju, kas ir saistīta ar GALIO GROUP ieņemamu amatu.

GALIO GROUP iepriekšminētos personas datus apstrādā iekšējās administrēšanas nolūkā, lai izpildītu tai piemērojamus juridiskos amatus, kas ir saistīti ar GALIO GROUP pārvaldes institūciju izveidošanu (vadītāju iecelšanu, valdes izveidošanu), vienpersonisko un koleģiālo pārvaldes institūciju darbības organizēšanu, vienpersonisko un koleģiālo pārvaldes institūciju un to locekļu datu iesniegšanu publiskajiem reģistriem un reģistrēšanu, Lietuvas Republikas uzņēmumu finansu pārskatu likuma prasību piemērošanu (piem., prasību, kas ir norādītas vienpersonisko un koleģiālo pārvaldes institūciju un to locekļu dati gada ziņojumā), naudas atmazgāšanas un teroristu finansēšanas prevencijas likumu, kā arī citu saistītu tiesību aktu prasību piemērošanu. Tiesību aktos noteiktajos gadījumos GALIO GROUP var apstrādāt ar personu cieši saistītu personu, ģimenes locekļu datus.

GALIO GROUP vienpersonisko un koleģiālo pārvaldes institūciju un to locekļu datu apstrāde ir obligāta tiesību aktos noteikta prasība. Datus arī var apstrādāt, izpildot līgumu, pārvaldes institūcijas loceklis, kad ir viņa piekrišana vai īstenojot GALIO GROUP likumīgu interesi (iekšējo administrēšanu).

Bezpersonas datiem, kurus persona iesniedz pats vai caur saviem pārstāvjiem, GALIO GROUP arī saņem personas datus, t.i., vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietu, amatu, citas datu kategorijas, no publiskajiem reģistriem un citiem likumīgiem avotiem, kad tam ir tiesību aktos noteikts pamats.

GALIO GROUP pārvaldes institūciju un to locekļu personas datus glabā tik, cik ir nepieciešams mērķa, atbilstoši kuriem tiek apstrādāti, sasniegšanai, kā arī vadoties pēc tāda veida datu uzglabāšanas prasībām, kas ir noteiktas tiesību aktos, noilguma termiņiem juridisko prasību izteikšanai vai aizstāvēšanai, bet ja tādas būtu izteiktas– tad tik daudz, cik tas ir nepieciešams šajā nolūkā.

9. PERSONAS DATU APSTRĀDE TĪMEKĻVIETNĒ 

Tajā gadījumā, kad apmeklējat mūsu tīmekļvietni, GALIO GROUP var apstrādāt apmeklētāja IP adresi, tīkla un vietas datus, kad apmeklētājs tos sniedz. Dati tiek ievākti ar sīkdatņu vai citu tehnoloģiju palīdzību uz lietotāju piekrišanas pamata.

10. SĪKDATNES

Kas ir sīkdatnes ?

Jums apmeklējot tīmekļvietnes vēlamies sniegt tādu saturu un funkcijas, kuras būtu piemērotas tieši Jūsu vajadzībām. Tam ir nepieciešamas sīkdatnes –nelieli teksta faili (kuru apjoms līdz vairākiem KB), kurus Jūsu interneta pārlūkprogramma  ievieto Jūsu datorā, planšetdatorā vai citā viedierīcē, Jums apmeklējot mūsu tīmekļvietni. Tas ļauj tīmekļvietnei saglabāt tādus datus, kā:

 • pieslēgšanās datus (pieslēdzošas ierīces IP adrese, pieslēgšanās laiks, pilsēta no kuras tiek veikts pieslēgums);
 • pārlūkprogrammas veids;
 • demogrāfiskie dati (vecumgrupa, dzimums, profesionālais un ģimenes stāvoklis);
 • dati par to kā Jūs sērfojat tīmekļvietnē (kuras tīmekļvietnes lapaspuses apmeklējat, par kādām precēm interesējaties u.tml.).

Sīkdatnes palīdz mums atpazīt Jūs kā iepriekšēju attiecīga tīmekļvietnes apmeklētāju, saglabāt Jūsu apmeklēšanas tīmekļvietnē vēsturi un atbilstoši tam piemērot saturu, paātrināt tīmekļvietnē veiktas meklēšanas, radīt ērtu un draudzīgu Tīmekļvietnes vidi, to sniegt efektīvāk un drošāk. Sīkdatnes arī palīdz nodrošināt nevainojamu Tīmekļvietnes funkcionēšanu, ļauj novērot apmeklēšanas Tīmekļvietnē ilgumu, biežumu un ievākt statistisko informāciju par Tīmekļvietnes apmeklētāju skaitu.

Piemērojot sīkdatņu ievācamu informāciju par Jūsu darbībām Tīmekļvietnē, mēs varam sadarboties ar analītisko pakalpojumu sniedzējiem, kuri palīdzēs novērtēt un sniegs mums un (vai) trešajām pusēm informāciju par tādu reklāmu izmantošanu trešo pušu tīmekļvietnēs un reklāmu un mūsu satura pārskatīšanām.

Kāpēc izmatojat sīkdatnes ?

Sīkdatņu mērķis ir:

 • nodrošināt efektīvu un drošu tīmekļvietnes funkcionēšanu; mēs izmantojam sīkdatnes uzturot mūsu drošības funkcijas, kuras palīdz atrast un noteikt nepiemērotas rīcības gadījumus mūsu tīmekļvietnē;
 • nodrošināt piemērotu visu Tīmekļvietnes funkciju funkcionēšanu, piemēram, preču groziņa, pasūtījuma formas aizpildīšanu u.tml.;
 • uzlabot Tīmekļvietnes funkcionēšanu; novērojot sīkdatņu izmantošanu varam uzlabot Tīmekļvietnes un elektronisko pakalpojumu funkcionēšanu, attīstīt esošus pakalpojumus, pilnveidot funkcionalitāti; analizēt funkcionēšanu, kad Jūs apmeklējat mūsu tīmekļvietni no citām tīmekļvietnēm, citām ierīcēm vai instrumentiem;
 • atpazīt apmeklētājus, kuri atgriežas uz Tīmekļvietni; viņi palīdz parādīt piemērotu informāciju apmeklētājiem, atcerēties viņu personīgos iestatījumus;
 • analizēt Jūsu ieradumus, lai tīmekļvietnes funkcionēšana būtu ērta, efektīva un atbilstu Jūsu vajadzībām un cerībām, piemēram, nodrošinot, lai Jūs viegli atrastu visu, ko meklējat;
 • izmērīt uz mūsu tīmekļvietni nosūtāmas informācijas un datu plūsmas; mēs izmantojam sīkdatnes statistisko datu par Tīmekļvietnes  apmeklētāju skaitu un elektronisko pakalpojumu uzkrāšanai;
 • mērķtiecīgam marketingam, reklāmai; izmantojot sīkdatnes mēs varam ievākt informāciju tam, lai sniegtu attiecīgai pārlūkprogrammai domātu reklāmu vai saturu, izveidojot atšķirīgas mērķtiecīgas grupas; mēs varam izmantot sīkdatnes tam, lai parādītu attiecīgu reklāmu gan mūsu tīmekļvietnē, gan ārpus tās.

Kā sīkdatnes izmatojamas reklāmas nolūkos ?

Reklāmas sīkdatnes un cita reklāmas tehnoloģija, piem., pikseļi (angļ. pixels) un atzīmes (angļ. tags), palīdz mums efektīvāk sniegt reklāmas paziņojumus. Tās arī mums palīdz sniegt pētījumus un pārskatus reklamētājiem, saprast un pilnveidot mūsu pakalpojumus un zināt, kad Jums tika parādīts saturs.

Kādas sīkdatnes izmantojam ? atzīmes (angļ. tags)

Katru reizi Jums apmeklējot mūsu Tīmekļvietni  var būt izveidotas ilglaicīgas sīkdatnes, kuras paliek Jūsu datorā pēc Jūsu izreģistrēšanās un tiks izmantotas Jums atkal apmeklējot mūsu tīmekļvietni; tās ir spēkā un netiek izdzēstas kad Jūs izejat no mūsu tīmekļvietnes, un/vai īslaicīgas  (seansa) veida sīkdatnes, kuras beidzas un tiek izdzēstas kad Jūs izejat no tīmekļvietnes.

Visas mūsu izmantojamas sīkdatnes lietojamas tikai ar Jūsu iepriekšēju piekrišanu, izņemot obligātas tehniskās sīkdatnes. Savu piekrišanu var izteikt uzklikšķinot uz pogas „Piekrītu visām sīkdatnēm“ tīmekļvietnes lapaspuses apakšā esošajā sīkdatņu joslā. Pirms piekrišanas varat izvēlēties kādu veidu sīkdatnes vēlaties ierakstīt uzklikšķinot pogu „Sīkdatņu iestatījumi“.

Zemāk uzskaitītajā tīmekļvietnē izmantojamas sīkdatnes atbilstoši to veidam, aprakstam, izveidošanas brīdim, ievācamiem datiem un darbības periodam.

Sīkdatņu veidi 

Mūsu tīmekļvietnē var būt izmantojamas šo veidu sīkdatnes:

Obligātas tehniskās sīkdatnes  

Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas, lai Jūs varētu sērfot un izmantot Tīmekļvietnes funkcijas, piem., iegaumēt formās ievadītu informāciju seansa laikā, piekļūt aizsargātām mūsu tīmekļvietnes vietām. Bez šīm sīkdatnēm nav iespējams sniegt attiecīgus tīmekļvietnes pakalpojumus vai arī tā funkcionētu ne tik raiti, kā būtu nepieciešams. Šī iemesla dēļ nav iespējams atteikties no obligātām tehniskām sīkdatnēm.

Funkcionālās sīkdatnes  

Izmantojot šī sīkdatnes tīmekļvietnes apmeklētāji varēs izvairīties no iestatījumu mainīšanas katru reizi pēc tīmekļvietnes apmeklēšanas. Šīs sīkdatnes palīdz iegaumēt Jūsu izvēles un iestatījumus (piem., valodu). Funkcionālās sīkdatnes arī atceras Jūsu veiktas izmaiņas, kā arī darbības, piem., kad tīmekļvietnē atstāja komentāru (ja tāda iespēja ir piešķirta). Funkcionālās sīkdatnes neseko Jūsu darbībām citās tīmekļvietnēs.

Analītiskās sīkdatnes 

Analītiskās sīkdatnes mums parāda vai jau esat apmeklējuši tīmekļvietni. Šīs sīkdatnes palīdz mums sekot lietotāju skaitam un to apmeklējumu periodiskumam. Šīs sīkdatnes ievāc informāciju par tīmekļvietnes izmantošanu un palīdz pilnveidot tīmekļvietnes funkcionēšanu. Piemēram, analītiskas sīkdatnes var parādīt, kuras lapaspuses tiek apmeklētas visbiežāk, palīdz reģistrēt tīmekļvietnē notiekošus funkcionālus traucējumus u.tml.

Mērķtiecīgas (reklāmas) sīkdatnes 

Minētās sīkdatnes mums ļauj piefiksēt kad Jūs apmeklējāt mūsu tīmekļvietni, lapaspuses, kuras esat apmeklējuši pirms tam un norādes, kurām sekojāt.  Mēs izmantojam šo informāciju, lai sniegtu Jums reklāmu, kas atbilst jūsu interesēm. Reklāmas-mērķtiecīgas marketinga sīkdatnes mums ļauj zināt vai jau esat redzējuši reklāmu un cik ir pagājis laiks pēc šī brīža. Varam izmantot trešās puses iestatītas sīkdatnes, lai varētu Jums sniegt vairāk piemērotu reklāmu.

Mūsu tīmekļvietnē izmantojamu sīkdatņu apraksti

Pirmās puses (mūsu) sīkdatnes 

Sīkdatnes nosaukums Sīkdatnes veids Izveidošanas brīdis Darbības laiks
PHPSESSID Nepieciešama tehniskā sīkdatne Pirmās apmeklēšanas laikā Līdz sesijas beigām
_hjIncludedInSample Funkcionālā sīkdatne Pirmās apmeklēšanas laikā Līdz sesijas beigām
_fbp Funkcionālā sīkdatne Pirmās apmeklēšanas laikā 3 mēneši
_ga Analītiskās sīkdatnes Pirmās apmeklēšanas laikā 2 gadi
_gat Analītiskās sīkdatnes Pirmās apmeklēšanas laikā 1 diennakts
_gid Funkcionālā sīkdatne Pirmās apmeklēšanas laikā 1 diennakts
_hjid Funkcionālā sīkdatne Pirmās apmeklēšanas laikā 1 gadu, ja nemainās nozīme

Trešo pušu sīkdatnes i

Sīkdatnes nosaukums Sīkdatnes veids Izveidošanas brīdis Darbības laiks
uid (.adform.net) Mērķtiecīga marketinga sīkdatne Pirmās apmeklēšanas laikā 2 mēneši
cid (.adform.net) Mērķtiecīga marketinga sīkdatne Pirmās apmeklēšanas laikā 2 mēneši
fr (.facebook.com) Mērķtiecīga marketinga sīkdatne Pirmās apmeklēšanas laikā 3 mēneši
tr (.facebook.com) Mērķtiecīga marketinga sīkdatne Pirmās apmeklēšanas laikā Līdz sesijas beigām
r/collect (doubleclick.net) Mērķtiecīga marketinga sīkdatne Pirmās apmeklēšanas laikā Līdz sesijas beigām

Trešo pušu sīkdatnes un spraudņi (angl. plug – in)

Dažas sīkdatnes tīmekļvietnē sniedz citas personas – trešo pušu (piemēram, reklāmas un analītikas pakalpojumu sniedzēji). Šīs trešās puses izmanto savas pašu sīkdatnes analizējot, cik un kā apmeklētāji apmeklēja tīmekļvietni, no kādām citām tīmekļvietnēm nokļuva tīmekļvietnē, kur pārvietojās tālāk u.tml. Tādas sīkdatnes izveidojušas un izmantojošas sabiedrības piemēro savas izstrādātas politikas un mums nav nekādas ietekmes tādu sīkdatņu izveidošanai vai to saglabāšanai. Citas trešo personu sīkdatnes un spraudņi – attiecīgajās tīmekļvietnes lapaspusēs citi subjekti (piemēram, sociālo tīklu pārvaldītāji), tāpat var izmantot pašas savu sīkdatnes, kas ir domātas tam, lai to izstrādātas programmas vai aplikācijas būtu pielāgotos Jūsu vajadzībām. Ar šīm sīkdatnēm ievāktu un nododamu informāciju tās ievākšanas un nodošanas brīdī mēs pārvaldām kopā ar tās īpašniekiem kā kopīgi pārvaldītāji, taču nekontrolējam un neesam atbildīgi par to, kā viņi Jūsu informāciju apstrādās un izmantos tālāk. Sīkdatņu funkcionēšanas specifikas dēļ mums nav piekļuves informācijai, kuru nodod šīs sīkdatnes, tieši kā arī citiem subjektiem nav piekļuves informācijai, kuru ievāc mūsu iestatītas sīkdatnes.

Mūsu tīmekļvietnē tiek izmantotas šo trešo pušu sīkdatnes un/vai spraudņi (angl. plug – in):

 • „Adform” sīkdatnes (Adform analītiskais /reklāmas pakalpojums);
 • „Facebook Pixel“ (Facebook analītiskais pakalpojums) un „Facebook“ sīkdatnes.

Par to kā šīs sabiedrības izmanto ar sīkdatnēm ievāktu informāciju, varat uzzināt to privātuma politikās vai vēršoties pie tām tiešā veidā.

FacebookPixel

Mūsu tīmekļvietne izmanto mazas JavaScript koda daļiņas, kuras ir ieviestas visās mūsu Tīmekļvietnēs lapaspusēs. Šīm koda daļiņām, kuras tiek dēvētas par pikseļiem, piemīt vairākas funkcijas, ar to palīdzību mēs ievācam  informāciju par Facebook reklāmu uzklikšķinājumiem un ar to palīdzību  Tīmekļvietnes apmeklētājus, informāciju par tīmekļvietni, kurā bija ievietota tādas reklāma un no kuras apmeklētājs nokļuva Tīmekļvietnē, apmeklētāja pārlūkprogrammas informāciju un IP adresi un apmeklētāju uzklikšķinājumus u.tml. aktivitātes Tīmekļvietnē.

Sīkdatņu pārvaldīšana un izdzēšana 

Kad izmantojat pārlūkprogrammu mūsu sniedzama satura sasniegšanai, varat konfigurēt savu pārlūkprogrammu tā, lai tiktu pieņemtas visas sīkdatnes, noraidīt visas sīkdatnes vai tiktu paziņots, kad sīkdatne tiek iesūtīta. Katra pārlūkprogramma ir atšķirīga, tāpēc, ja nezināt kā nomainīt sīkdatņu iestatījumus, paskatieties tās pārziņa izvēlni. Jūsu ierīces operētājsistēmā var būt papildus sīkdatņu vadīšanas rīku.

Ja nevēlaties, lai informācija būtu ievākta ar sīkdatņu palīdzību, izmantojiet vairākās pārlūkprogrammās esošu parastu procedūru, kura ļauj Jums atteikties no sīkdatņu izmantošanas: Chrome; Firefox; Internet Explorer; Edge; Safari; Opera.

Lai uzzinātu vairāk kā vadīt sīkdatnes, apmeklējiet adresi: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/bei http://www.youronlinechoices.com/.

Pievēršam uzmanību, ka attiecīgajos gadījumos sīkdatņu izdzēšana var palēnināt pārlūkošanas internetā ātrumu, ierobežot attiecīgu tīmekļvietņu funkciju funkcionēšanu vai bloķēt piekļuvi pie tīmekļvietnes.

11. DATU apstrādātāji un citi datu saņēmēji 

GALIO GROUP piesaista attiecīgus pakalpojumu sniedzējus (datu apstrādātājus) Jūsu personas datu apstrādei.

Tādi datu apstrādātāji ir: subjekti, kas sniedz datu apstrādes pakalpojumus, uzņēmums, kas sniedz datu centru pakalpojumus, uzņēmumi, kas sniedz sērfošanas internetā vai darbību internetā analīzi, uzņēmumi, kas izstrādā programmatūras, tās piegādā vai uztur, uzņēmumi, kas sniedz grāmatvedības pakalpojumus, uzņēmumi, kas sniedz informatīvo tehnoloģiju infrastruktūras pakalpojumus, uzņēmumi, kas sniedz sakaru aizsardzības, nodarbinātības, zvanu apkalpošanas pakalpojumus, ka arī citi uzņēmumi, kuriem Jūsu personas dati tiek pausti tādā apjomā, cik ir nepieciešamas to pakalpojumu sniegšanai.

Pastāvot pietiekami likumīgam pamatam (piemēram, kad tas ir nepieciešamas līguma ar Jums noslēgšanai vai izpildei un kad par tādu nodošanu Jūs bijāt pienācīgi informēti, proti ir nepieciešams īstenot prasības naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas prevencijas nolūkos), datus ir iespējams nodot mūsu uzņēmējdarbības partneriem, kontrahentiem, GALIO GROUP grupas sabiedrībām.

Pastāvot tiesību aktos noteiktajiem pamatiem un gadījumiem, mums ir pienākums Jūsu personas datus nodot valsts uzraudzības institūcijām.

GALIO GROUP informē, ka attiecīgi Jūsu apmeklēšanas tīmekļvietnē dati  (IP adrese, sīkdatnes, tehniskā Jūsu izmantojamas pārlūkprogrammas informācija, cita ar pārlūkprogrammas darbībām un sērfošanu tīmekļvietnē saistīta informācija) sērfošanas tīmekļvietnē statistikas, analīzes un saistītajos nolūkos var būt nodota vai pārvēršama par pieejamiem gan Eiropas ekonomiskajā telpā, gan ārpus tai darbību veicošiem subjektiem (piemēram, mums izmantojot Google Analytics pakalpojumu, „Google Ireland“ sabiedrība var nodot informāciju Google grupas uzņēmumiem, kas savu darbību veic Apvienotajās Amerikas Valstīs). Atgādinām, ka ne Eiropas ekonomiskās telpas valstīs personas datiem var būt piemērojama mazāka aizsardzība nekā Eiropas ekonomiskās telpas dalībvalstīs, taču rūpīgi vērtēsim noteikumus, vadoties pēc kuriem tādi Jūsu dati tiks apstrādāti un uzglabāti pēc nodošanas iepriekšminētajiem subjektiem.

Citiem datu saņēmējiem Jūsu personas datus ir iespējams nodot tikai uz tiesību aktos noteiktajiem pamatiem.

12. DATU UZGLABĀŠANAS periods 

Ilgāk nekā ir norādīts iepriekš Jūsu personas datu uzglabāšana var būt īstenojama, kad:

 • Ir nepieciešams, lai GALIO GROUP varētu aizstāvēties no prasījumiem, pretenzijām vai prasībām un īstenot savas tiesības;
 • Pastāv pamatotas aizdomas par nelikumību darbību, kuras dēļ tiek veikta izmeklēšana;
 • Jūsu dati ir nepieciešami strīdus, sūdzības izšķiršanai;
 • Rezerves kopiju un citos līdzīgos nolūkos, kas ir saistīti citu informatīvo sistēmu funkcionēšanu un uzturēšanu;
 • Pastāvot citiem tiesību aktos noteiktiem pamatiem.

13 Kādas jums ir tiesības?

Attiecībā uz savu personas datu apstrādi, piemērojamo tiesību aktu noteiktajā apjomā, kārtībā un noteikumos, ņemot vērā piemērojamus ierobežojumus, Jums ir šīs tiesības:

 • Iepazīties ar saviem personas datiem un ar to kā tie tiek apstrādāti;
 • Pieprasīt nepareizu, neprecīzu vai nedetalizētu datu izlabošanu;
 • Pieprasīt izdzēst savus personas datus vai ierobežot savu personas datu apstrādi;
 • Pieprasīt pārcelt savus personas datus citam datu pārvaldītājam vai nodot tieši Jums ērtā veidā (piemērojams attiecībā uz tiem personas datiem, kurus iesniedzāt Jūs un kuri ar automatizētiem instrumentiem apstrādājami uz līguma vai piekrišanas pamata);
 • Tiesības nepiekrist Jūsu personas datu apstrādei, ja tie tiek apstrādāti pamatojoties uz likumīgu pamatu;
 • Tiesības jebkurā brīdī atsaukt doto piekrišanu, ja Jūsu personas dati tiek apstrādāti uz piekrišanas pamata.

Tajos gadījumos, kad uzskatāt, ka Jūsu personas dati tiek apstrādāti nelikumīgi vai ir pārkāptas Jūsu tiesības, kas ir saistītas ar datu apstrādi, esat tiesīgi vērsties Valsts datu aizsardzības inspekcijā (vairāk informācijas atradīsiet pēc adreses www.vdai.lrv.lt) un šajā sakarā iesniegt sūdzību. GALIO GROUP iesaka pirms oficiālas sūdzības iesniegšanas sazināties pa e-pastu [email protected], lai tiktu atrasts piemērots problēmas risinājums.

Iepriekšminētās tiesības varat īstenot un (vai) sūdzību iesniegt varat sazinoties ar GALIO GROUP e-pastu [email protected]. GALIO GROUP, pēc jūsu pieteikuma saņemšanas un veiksmīgi veikusi Jūsu identitātes pārbaudi, ne vēlāk kā viena mēneša laikā no Jūsu pieteikuma saņemšanas un pārbaudes procedūras pabeigšanas iesniegs Jums informāciju par darbībām, kuras tika uzsāktas atbilstoši Jūs iesniegtam pieteikumam. Ņemot vērā pieteikumu sarežģījumu un skaitu, GALIO GROUP ir tiesīga viena mēneša periodu pagarināt vēl uz diviem mēnešiem, par to Jūs informējot ne vēlāk kā viena mēneša laikā no Jūsu pieteikuma saņemšanas un  pārbaudes procedūras pabeigšanas un norādot tāda pagarinājuma iemeslus.

14. Kādos veidos un pa kādiem kontaktiem varat ar mums sazināties  ?

Ja Jums rodas ar Politiku saistīti jautājumi vai ir pieteikumi, kas ir saistīti ar Jūsu personas datu apstrādi, varat ar mums sazināties:

Pa pastu: Ozo g. 25, LT-07150, Vilnius, Lietuva

Telefoniski: +370 5 204 2255

Elektroniski: [email protected]

15. KITOS NUOSTATOS

GALIO GROUP var jebkurā brīdī atjaunot Politiku. GALIO GROUP informēs Klientus par atjaunojumiem, tīmekļvietnē sniedzot jaunu Politikas versiju kopā ar pēdējo izmaiņu datumu. Klienti apzinās, ka tupinot izmantot šo tīmekļvietni pēc veiktām Politikas izmaiņām, tie nav pretrunā ar veiktām izmaiņām.

Ja jebkurš Politikas noteikums tiek atzīts par spēkā neesošu vai nepiemērojamu, minētais noteikums neietekmē pārējo Politikas noteikumu likumību un spēkā esamību.

Politika tiek piemērota kopš tās publicēšanas tīmekļvietnē dienas.